Društvo

Obrazovanje odraslih ima snažan razvojni potencijal

Danas, kada mnoge evropske zemlje aktivno teže društvu znanja, kada se poslovni ambijent stalno mijenja i zahtijeva kontinuirana prilagođavanja, čini se da nijedan segment obrazovnog sistema nema toliku potencijalnu razvojnu moć kakvu ima obrazovanje odraslih, poručio je ministar prosvjete Damir Šehović na regionlnoj EPALE konferenciji koja se održava u Budvi.

Ministar je rekao da u situaciji kada Crna Gora mora da rješava ozbiljne izazove u sinhronizovanju i povezivanju obrazovanja i tržišta rada, ne smijemo sebi dozvoliti da prenebregnemo obrazovanje odraslih, kao važnu kariku.

“Doškolovavanje, dokvalifikovanje i prekvalifikovanje, jedan su od najvažnijih instrumenata za uvođenje individue na tržište i ispunjavanje njenih punih potencijala. Zato njega ne možemo gledati ni samo kao tehničko pitanje, već kao ozbiljan proces preispitivanja vrijednosti jedinke”, kazao je Šehović.

On je naglasio da prema izvještaju o realizovanim aktivnostima iz Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2017. godinu, u različite oblike edukativnih aktivnosti bilo uključeno preko 20 000 učesnika, te da je samo kroz programe Zavoda za zapošljavanje u saradnji sa licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih, 338 polaznika steklo stučnu kvalifikaciju.

Šehović je podsjetio da trenutno imamo 100 ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih i zaključio da ono ima snažan razvojni potencijal, te da može imati vitalnu ulogu u rješavanju ključnih izazova sa kojima se susrijeće društvo današnjice.
Kao važan faktor u obrazovanju odraslih ministar je istakao podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja.

“Na učenje odraslih ne smije se gledati kao na dokaz neuspjeha na poslovnom planu, već kao nužnost za svakoga ko svoje mjesto na tržištu shvata ozbiljno i razumije da ga mora zaslužiti. Dakle, ova oblast zahtijeva ne samo rad na njenom razvijanju, već ozbiljne aktivnosti na promjeni percepcije“, kazao je on.

Istakavši da su za rad u svakom nivou obrazovamja potrebni drugačiji pristupi, on je rekao da će Ministarstvo nastaviti da podržava obuku kadra u ovoj oblasti, kao i razvoj istraživačke prakse u obrazovnom sistemu kao jedini valjani početni korak u planiranju i kreiranju budućih strateških mjera i opredjeljenja.

Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković rekao je da je stručno usavršavanje nastavnika jedan od imperativa EPALE projekta, te je stoga u prethodnom periodu započet niz aktivnosti poput osnivanja strukovnog udruženja nastavnika u oblasti turizma. On je dodao da se radi i na osnivanju još dva strukovna udruženja sa ciljem njihovog aktivnog učešća u EPALE zajednici.

Rajković je istakao da će tokom konferencije biti predstavljeno i prvo istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika u srednjim stručnim školama i kod licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, a rezultati istraživanja biće osnov za planiranje obuka za nastavnike.

Send this to a friend